Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy udostępniony w sieci Internet pod adresem www.optimus.pl, zwany dalej Serwisem.

2. Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest OPTIMUS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000473843, NIP: 8952024012, kapitał zakładowy: 4.000.000zł.

3. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
a) Konto – zbiór informacji przechowywanych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika i reprezentowanego przez niego podmiotu, z wykorzystaniem którego Użytkownik może zamawiać Usługi dostępne w Serwisie;
b) Użytkownik – przedsiębiorca lub osoba działająca w jego imieniu, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie;
c) Usługi – usługi świadczone poprzez Serwis na rzecz Użytkownika lub podmiot przez niego reprezentowany, przez Usługodawcę lub osoby trzecie, a w szczególności:
•    usługa polegająca na nieodpłatnym prowadzeniu przez Usługodawcę Konta Użytkownika w Serwisie oraz udostępnieniu możliwości składania poprzez Serwis wniosków eSOP, a także zamawiania przez Użytkownika innych Usług dostępnych w Serwisie;
•    inne usługi dostępne w Serwisie;
d) Wniosek eSOP – wniosek do elektronicznego Systemu Obsługi Przetargów, służącego do przygotowania oferty dla wnioskodawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne;
e) Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
f) Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania identyfikacji Użytkownika w takcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;

4. Korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis jest możliwe po dokonaniu prawidłowej rejestracji Konta. Rejestracja polega na zdalnym wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko Użytkownika, firmę Użytkownika lub reprezentowanego przez niego podmiotu (jeżeli działa w imieniu innego podmiotu), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP Użytkownika lub, jeżeli działa w imieniu innego podmiotu, numer NIP reprezentowanego przez niego podmiotu. W procesie rejestracji Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło. Rejestracja Konta wymaga dokonania przez Użytkownika akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Usługodawcę Usług za pośrednictwem Serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

5. Usługodawca może uzależnić świadczenie niektórych Usług od wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym przekazywanie ich innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług. Użytkownik będzie każdorazowo informowany o konieczności wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o zakresie i celu przetwarzania danych.

6. Przez rejestrację Konta Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie za pośrednictwem Serwisu Usług wskazanych w ust. 3 lit. c tiret 1 Regulaminu. Z chwilą rejestracji Konta Użytkownik uzyskuje również możliwość korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

7. Prawidłowe korzystanie z pełni Usług świadczonych poprzez Serwis jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

8. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest przez Użytkownika z Usługodawcą na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z regulaminu świadczenia danej usługi. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

9. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług wskazanych w ust. 3 lit. c tiret 1 Regulaminu Użytkownik traci dostęp do Konta i możliwość zamawiania Usług za jego pośrednictwem.

10. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Użytkownika danych służących do korzystania z Usług, w szczególności jego Hasła.

11. Użytkownik zobowiązany jest do:
a) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d) korzystania z Usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;

12. Usługodawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Serwisu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich Usług i funkcjonalności Serwisu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Usługodawca zobowiązuje się do powiadamiania Użytkowników o planowanych pracach konserwacyjnych z wyprzedzeniem.

13. Szczegółowe warunki i zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy świadczenia tych Usług.

14. Usługodawca może poszerzać, ograniczać lub modyfikować rodzaj i zakres poszczególnych Usług powiadamiając o tym Użytkowników. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług w chwili ich zmiany zmiana zakresu świadczonych Usług następuje na zasadach określonych dla zmiany Regulaminu.

15. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności:
a) naruszenia jego praw,
b) nieprawidłowości w działaniu Serwisu,
c) sposobu lub jakości świadczenia Usług;

16. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres info@optimus.pl bądź pocztą, na adres: OPTIMUS sp. z o.o., ul. Kościerzyńska 32,
51-416 Wrocław, wskazując równocześnie:
a) dane identyfikacyjne Użytkownika,
b) rodzaj reklamowanej Usługi i przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację,
d) roszczenie Użytkownika.

17. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust. 16, Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji.

18. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadkach określonych w ust. 17, 14-dniowy termin biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.

19. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 230 poz. 1371 ze zm.) (dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Usługodawca.

20. Użytkownik rejestrując się w Serwisie podaje dane osobowe dobrowolnie, przy czym jest to niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych w Serwisie.

21. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia Usług dostępnych w Serwisie, w tym również udostępnia te dane osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do realizacji Usług.

22. Usługodawca, w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika, przetwarza dane osobowe Użytkownika również dla celów marketingowych i statystycznych, w tym po zakończeniu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu – dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.

23. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

24. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.

25. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie będzie jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, o której mowa w ust. 3 lit. c tiret 1 Regulaminu.

26. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.
OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »